Đặng Trần Thuần
Đặng Trần Thuần Ban Giám Hiệu Bí Thư Chi Bộ - Hiệu Trưởng 0903520567 dangtranthuan@gmail.com
Đỗ Thị Ngọc Tú
Đỗ Thị Ngọc Tú Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 0377667749 ngoctu78bmt@gmail.com
Đỗ Danh Thành Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0903539218 thanhcbq@gmail.com Về trường tháng 2 năm 2020.