DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2021

Lượt xem:


UBND HUYỆN EA KAR

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Số:        /TB-NVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Ea Đar, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022)

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1322/QĐ-UBND); Công văn số 771/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh mục và hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ngày  10/6/2021.

Nay, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến toàn thể đội ngũ viên chức của nhà trường, quý bậc phụ huynh và các em học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 đã được nhà trường lựa chọn và chính thức đưa vào thực hiện năm học 2021-2022

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2021

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Ghi chú
1 Ngữ văn 6 Tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
Ngữ văn 6 Tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
2 Toán 6 Tập 1 Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
Toán 6 Tập 2 Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
3 Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Chân trời sáng tạo
4 Giáo dục công dân 6 Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
5 Khoa học tự nhiên 6 Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng Giáo dục Việt Nam Chân trời sáng tạo
6 Lịch sử và Địa lí 6 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
7 Tin học 6 Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
8 Công nghệ 6 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh,Vũ Cẩm Tú Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
9 Âm nhạc 6 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
10 Mĩ thuật 6 Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
11 Giáo dục thể chất 6 Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức
12 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thuỷ Giáo dục Việt Nam Kết nối tri thức

(Danh mục này có 12 sách giáo khoa lớp 6)

Trên đây là Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT;

– HT, các PHT;

– Các Tổ CM;

– Đăng Web đơn vị;

– Lưu: VT.

                HIỆU TRƯỞNG

                       (Đã kí)

 

 

 

Đặng Trần Thuần